Advantage Group, a.s.

Ctíme tradice českého průmyslu

Věříme, že nám předci připravili pevné základy, na kterých můžeme stavět. Vážíme si těch, kteří se postarali o budování průmyslového základu naší země. Vidíme obdivuhodnou píli, vize a řemeslný um zlatých českých rukou.

Sledujeme aktuální trendy

Udržujeme si rozhled v jednotlivých průmyslových oborech. Usilujeme o to, aby naši klienti měli vždy náskok ve svém oboru.

Tvoříme užitečné synergie

Vždy se snažíme využít existujících synergií. Propojujeme naše klienty a jejich projekty. Vytváříme klastry, které přinášejí užitek všem stranám.

Fúze a akvizice

Nabízíme komplexní služby v oblasti nákupu a prodeje společností.

Provedeme s Vámi přípravu společnosti na prodej, přičemž aplikujeme politiku maximalizace hodnoty. Navrhneme vhodné kupující. Celý prodejní proces realizujeme „na klíč“, včetně přípravy kompletní transakční dokumentace. Prodejní proces je realizován diskrétně a s ohledem na nenarušení běžné provozní činnosti vaší společnosti.

Je zpravidla součástí růstové strategie, kdy k získání významných schopností, kapacit nebo podílu na trhu, je vhodnější koupit podíl v zavedené společnosti s potřebnými schopnostmi, reálnými obchodními vztahy a funkčními kapacitami. Vybereme pro Vás vhodné společnosti (včetně vypracování jejich valuace) a zprostředkujeme vyjednání jejího souhlasu s transakcí. Zajistíme financování transakce a přípravu podnikatelského plánu. Realizujeme provedení Due Dilligence, i přípravu transakční dokumentace. Provedeme správu a management společnosti, pokud se vám nedostává potřebných řídících kapacit. Transakce je realizována „na klíč“.
Pomůžeme Vám realizovat oborovou konsolidaci od vyhledání vhodného partnerství za účelem kapitálového propojení, vyjednání procesu partnerství se souhlasem zúčastněných stran, provedení Due Dilligence a vypracování valuace společností až po zpracování transakční dokumentace. Transakce je realizována „na klíč“.

Management

Poskytujeme nejen praktické poradenství v oblasti managementu společnosti, ale i jeho praktickou realizaci, pokud je třeba.

Reálný profesní i osobní život přináší do chodu firmy nečekané výzvy.
Jsme připraveni ve Váš prospěch nasadit zkušené a spolehlivé Interim manažery se zaměřením na Obchod, Výrobu, Management, Ekonomiku a Finance. Naši specializovaní Interim manažeři dokáží v krátké době dále rozvíjet obchodní schopnosti, optimalizovat výrobní procesy a zlepšovat profitabilitu společnosti.

Více o Interim Managementu poskytovaném AG

Mít vizi „kde bude firma za 5 až 10 let a jak toho dosáhne“ je skutečnost, která vytváří hodnotu společnosti. Navrhneme vám praktický postup a dostanete naši podporu při formulace strategie / vize s konkrétním dopadem na výrobní / obchodní portfolio, řízení konkurenceschopnosti, nastavení managementu společnosti, realizaci budoucích investic, apod.

Jsou situace, kdy majitel společnosti nemůže nebo už nechce realizovat každodenní řízení společnosti. V těchto situacích je žádoucí, aby management společnosti byl schopen samostatně realizovat podnikovou strategii. Ve spolupráci s majitelem a managementem společnosti nastavujeme komplexní autonomní řízení všech hlavních a podpůrných procesů. Vždy jde o komplexní projekt zasahující všechny oblasti života firmy. Autonomní řízení společnosti je vhodnou alternativou prodeje společnosti. Majitel společnosti zůstává vlastníkem, aniž by musel realizovat každodenní řízení. Management společnosti je realizátorem růstu hodnoty společnosti. S nadsázkou lze říci, že majitel si ze svého podniku vytvoří také vlastní „banku“.

Pomůžeme Vám se sestavením kompletních podnikatelských plánů, které zahrnují veškeré oblasti života firmy. Plány konkrétně ve všech podstatných oblastech definují realizaci strategie (střednědobé a krátkodobé plánování). Realizujeme také menší business case za účelem posouzení efektivnosti, návratnosti investic či posouzení možného rozšíření podnikatelské činnosti o další produkt.

Ekonomické poradenství je průřezovou službou za účelem řízeného růstu hodnoty společnosti. Valuace společnosti je konkrétní výpočet, který Vám poskytne pohled na hodnotu Vaší společnosti v daném čase.

Controlling zahrnuje rozpracování podnikatelského plánu do konkrétních a měřitelných cílů, ukazatelů a jejich pravidelné hodnocení. Na tomto základě je možné přijímání konkrétních opatření eliminujících provozní nedostatky. Smyslem je řízení rentability podniku, zkrátka dělat produkty a služby, které jsou skutečně ziskové. Řízení rentability má pak dopad na řízení výnosů a nákladů. Pro optimalizaci výnosů poskytujeme, mj. obchodní podporu s cílem postupného zvyšování atraktivity zakázek. Pro optimalizaci nákladů poskytujeme, mj. aukční systém nákupu ABRAHÁM, vhodný pro nákupy větších objemů.

Usilujeme o logickou souslednost procesních kroků a jejich vzájemnou synergii na úrovni hlavních a podpůrných procesů. Nastavování procesů v podniku má vždy historický a personální kontext, který nemusí být zrovna nejvhodnějším. Oddělujeme hlavní procesy, které tvoří hodnotu společnosti a jsou určujícím faktorem prosperity, od podpůrných procesů. Optimalizace procesů je procesem jejich sestavení s důrazem na praktickou využitelnost, rentabilitu, snížení počtu neshodných výrobků, racionálnost a pozitivní komunikaci v podniku. Reálné a potřebné procesy jsou promítnuty do logické, transparentní organizační struktury s jasným nastavením odpovědnosti a pravomocí. Tyto principy jsou identické jak pro jednoduchou strukturu malého podniku, tak i pro přípravu holdingové struktury.

V případě, kdy majitel společnosti nemůže či nepovažuje za vhodné, aby společnost osobně řídil, převezmeme nad společností tzv. manažerskou správu. Manažerská správa se uskutečňuje na základě smlouvy a majitelem schváleného podnikatelského plánu. Za realizaci schváleného plánu převezmeme odpovědnost. Majitel v podstatě vystupuje jako investor a je pravidelně a podrobně informován, viz. rubrika Pro Investory. Manažerská správa společnosti má široké využití díky flexibilitě realizace z pohledu času, účelu a skutečnosti, kdy majitel může okamžitě převzít řízení společnosti do vlastních rukou.

Zvládnout řízení společnosti, úseku, zaměstnanců, vyžaduje víceoborové praktické schopnosti, které si člověk nějakou dobu osvojuje. Po nezbytný nutný čas jsme připraveni vám být rádcem, který podpoří vaše rozhodování praktickými zkušenostmi. V rámci Coachingu Vám pomůžeme objevit, co vše dokážete na základě toho, co je ve Vás samotných.

Finance

Zajišťujeme kompletní potřeby financování podniku. Vybíráme na trhu nejvhodnější financování s ohledem na nejvýhodnější a nejbezpečnější podmínky pro podnik. Financování realizujeme na základě podnikatelského plánu.

Zajišťujeme kapitálové financování pro situace, kdy financování úvěrem není vhodné nebo možné. Kapitálové financování zajišťujeme i formou tzv. kvazi-equity. Takto se označuje situace, kdy majitel podniku může kapitál vrátit zpět subjektu, který ho poskytl, aniž by přišel o část podílu/akcií ve společnosti. Součástí našich služeb je vyjednání smlouvy, která je pro podnik jasná a bezpečná. Specifickou formou získání kapitálu je také vstup na Pražskou burzu cenných papírů (PBCP), trh START, kde je naše společnost poradcem.

Dlouhodobé financování zahrnuje financování všech investic, akvizicí jiných společností. Jednoduše financování budoucího růstu hodnoty společnosti. Dlouhodobé financování zajišťujeme také s využitím služeb státem vlastněných bank a dotačních titulů. Součástí našich služeb je vyjednání souvisejících smluv.

Vybereme pro Vás nejvhodnějšího poskytovatele a vyjednáme úvěrovou smlouvu pro veškeré financování provozu společnosti.

V některých případech bankovní domy nabízí horší podmínky než ČNB schválené nebankovní instituce. V některých případech je situace podniků taková, že je banky financovat nechtějí. Vyjednáme pro podniky vhodné a bezpečné nebankovní financování.

V běžné praxi podniků je třeba poskytovat celou řadu platebních instrumentů od faktoringu, bankovních garancí a záruk, apod. Rádi pro podniky tyto instrumenty smluvně zajistíme.

Investice / divestice

Přispějeme k úspěšné realizaci Vašich investičních projektů. Cílem je posílení pozice Vaší společnosti na trhu a její další růst.

Příprava investice je dána její jednoduchostí nebo složitostí. U složitějších a komplexnějších investic je třeba si odpovědět na řadu otázek o cílech a rentabilitě investice. Je potřeba vidět přínosy, ale také rizika. Uvažovat komplexně o rozsahu investice, technologii a její budoucí údržbě, prostorech, personálu, provozních podmínkách, náhradních dílech, rentabilitě, správně uzavřených smlouvách atd. V principu každá investice je o rozšíření schopností, tržním posílení a růstu. Celou investici Vám od A do Z můžeme realizovat nebo vám poradíme v dílčí přípravě a realizaci. V rámci přípravy a realizace staveb poskytujeme službu tzv. zástupce investora, kdy dochází k detailní kontrole realizace staveb.

Samozřejmostí přípravy každé investiční akce je její financování. K bankovnímu financování zajistíme i podporu financování státních bank (významně sníží náklady na financování), vyjednání vhodného dotačního titulu, ale také pojištění investice.

Cílený prodej nepotřebných zásob, strojů, pozemků a budov přinese potřebné finanční zdroje. Prodej realizujeme vždy cíleně vůči existující poptávce.

Obchodní podpora

Rozvoj Vaší společnosti je možné realizovat průnikem na nové trhy. Jsme připraveni využít naše zkušenosti a kontakty ve prospěch Vaší společnosti.

Praktická podpora průniku na zájmové zahraniční trhy zahrnuje dočasné posílení Vašich obchodních kapacit. Realizuje se výběr konkrétních potenciálních odběratelů a následně jejich oslovení s přesnou nabídkou, kdy oslovujeme konkrétní lidi odpovědné za nákup. Cílem je zajistit konkrétní objednávky pro klienta a u velkých společností zápis na seznam dodavatelů.

Realizujeme praktickou podporu průniku do dalších obchodních segmentů, rozšiřující obchodní uplatnění vašich výrobků. Jde o dočasné posílení Vašich obchodních kapacit. Realizuje se výběr konkrétních potenciálních odběratelů a jejich následné oslovení s přesnou nabídkou, kdy oslovujeme konkrétní lidi odpovědné za nákup. Cílem je zajistit konkrétní objednávky pro klienta a u velkých společností zápis na seznam dodavatelů.

Na základě přesné specifikace nevytížených výrobních schopností hledáme potenciální odběratele s cílem získat objednávky.

Při sloučení několika výrobců s navazující přidanou hodnotou do zájmového klastru (dodavatelského konsorcia), lze získat významné zakázky od významných a bonitních odběratelů. Naše společnost zde vystupuje jako aranžér klastru.

Každý obchod je ve finále realizován obchodní smlouvou. Naším přínosem je vyjednávání obchodních smluv tak, aby pro klienta byla smlouva bezpečná, vyvážená a proveditelná bez skrytých rizik.

K podpoře obchodu pomůžeme vytvořit marketingovou strategii a zajistíme realizaci PR podpory, produktového marketingu a promyšlené konkrétní reklamy, případně adaptované na prostředí sociálních sítí.

HR služby

Lidé ve firmě jsou klíčem k úspěchu. Pomocí moderního přístupu k personálnímu řízení Vám pomůžeme k využití potenciálu Vašich zaměstnanců.

Headhunting & Talent scouting – Pomůžeme Vám s identifikací a náborem klíčových zaměstnanců. Připravíme adaptační plán pro nové zaměstnance či pro stávající zaměstnance při přechodu na zcela novou pracovní pozici.

Připravíme Vám na míru zaškolovací program pro nové zaměstnance (tzv. on-boarding) za systematického využití interních mentorů, aktivního zapojení nadřízených manažerů a externích koučů.
Pomůžeme Vám s budováním programu dlouhodobého osobního rozvoje, identifikací silných stránek Vašich klíčových zaměstnanců a nastavením jejich kariérní cesty (tzn. možnosti růstu od specialisty po manažerskou pozici) s propojením na dlouhodobě nastavený odměňovací a motivační systém.

Leadership, komunikační dovednosti, integrační schopnosti – Připravíme a zrealizujeme program osobního sparing partnera pro střední a vyšší management. Důraz klademe na praktické zvládnutí 3 klíčových dovedností:

  • vedení týmu pomocí koučinku,
  • předávání zpětné vazby a
  • delegování pravomocí.

Individuálně připravíme koncept vzdělávacích cest na základě Vašeho kompetenčního modelu. Zajistíme tvorbu obsahu a metodiky pro blended vzdělávací a rozvojový model. Náš systém se skládá ze 3 pilířů:

  • e-learning,
  • virtuální třída a
  • skupinový trénink se zaměřením na výměnu zkušeností z praxe.

Právní oblast

V rámci realizovaných aktivit a projektů využíváme spolupráci a právní konzultace s Legans advokátní kanceláří

Pro INVESTORY

Nabízíme přípravu a zajištění investice – komplexně a na klíč. Služby pro investory.