Advantage Group, a.s.

Vaše podpora při strategickém rozvoji podniku

Podniková strategie je základ pro řízení malých a středních podniků, které mají nezastupitelnou úlohu v rámci tržní ekonomiky České republiky a významně přispívají k ekonomickému růstu země. Pro úspěšnost a konkurenceschopnost potřebují mít zpracovanou svoji vizi a podnikovou strategii, ta je důležitým základem pro trvalý úspěch. Malé a střední podniky s definovanou strategií dávají svému podniku směr, dynamiku a integritu růstu.

Majitel společnosti, který si umí odpovědět na otázku, kde vidí svou společnost např. za 5 let, postupuje s vizí, které podřizuje všechny hlavní a podpůrné procesy. Celý podnik pak ví, čeho se má dosáhnout.

Management

Poskytujeme nejen praktické poradenství v oblasti managementu společnosti, ale i jeho praktickou realizaci, pokud je třeba.

Mít vizi „kde bude firma za 5 až 10 let a jak toho dosáhne“ je skutečnost, která vytváří hodnotu společnosti. Navrhneme vám praktický postup a dostanete naši podporu při formulace strategie / vize s konkrétním dopadem na výrobní / obchodní portfolio, řízení konkurenceschopnosti, nastavení managementu společnosti, realizaci budoucích investic, apod.

Jsou situace, kdy majitel společnosti nemůže nebo už nechce realizovat každodenní řízení společnosti. V těchto situacích je žádoucí, aby management společnosti byl schopen samostatně realizovat podnikovou strategii. Ve spolupráci s majitelem a managementem společnosti nastavujeme komplexní autonomní řízení všech hlavních a podpůrných procesů. Vždy jde o komplexní projekt zasahující všechny oblasti života firmy. Autonomní řízení společnosti je vhodnou alternativou prodeje společnosti. Majitel společnosti zůstává vlastníkem, aniž by musel realizovat každodenní řízení. Management společnosti je realizátorem růstu hodnoty společnosti. S nadsázkou lze říci, že majitel si ze svého podniku vytvoří také vlastní „banku“.

Pomůžeme Vám se sestavením kompletních podnikatelských plánů, které zahrnují veškeré oblasti života firmy. Plány konkrétně ve všech podstatných oblastech definují realizaci strategie (střednědobé a krátkodobé plánování). Realizujeme také menší business case za účelem posouzení efektivnosti, návratnosti investic či posouzení možného rozšíření podnikatelské činnosti o další produkt.

Ekonomické poradenství je průřezovou službou za účelem řízeného růstu hodnoty společnosti. Valuace společnosti je konkrétní výpočet, který Vám poskytne pohled na hodnotu Vaší společnosti v daném čase.

Controlling zahrnuje rozpracování podnikatelského plánu do konkrétních a měřitelných cílů, ukazatelů a jejich pravidelné hodnocení. Na tomto základě je možné přijímání konkrétních opatření eliminujících provozní nedostatky. Smyslem je řízení rentability podniku, zkrátka dělat produkty a služby, které jsou skutečně ziskové. Řízení rentability má pak dopad na řízení výnosů a nákladů. Pro optimalizaci výnosů poskytujeme, mj. obchodní podporu s cílem postupného zvyšování atraktivity zakázek. 

Usilujeme o logickou souslednost procesních kroků a jejich vzájemnou synergii na úrovni hlavních a podpůrných procesů. Nastavování procesů v podniku má vždy historický a personální kontext, který nemusí být zrovna nejvhodnějším. Oddělujeme hlavní procesy, které tvoří hodnotu společnosti a jsou určujícím faktorem prosperity, od podpůrných procesů. Optimalizace procesů je procesem jejich sestavení s důrazem na praktickou využitelnost, rentabilitu, snížení počtu neshodných výrobků, racionálnost a pozitivní komunikaci v podniku. Reálné a potřebné procesy jsou promítnuty do logické, transparentní organizační struktury s jasným nastavením odpovědnosti a pravomocí. Tyto principy jsou identické jak pro jednoduchou strukturu malého podniku, tak i pro přípravu holdingové struktury.

V případě, kdy majitel společnosti nemůže či nepovažuje za vhodné, aby společnost osobně řídil, převezmeme nad společností tzv. manažerskou správu. Manažerská správa se uskutečňuje na základě smlouvy a majitelem schváleného podnikatelského plánu. Za realizaci schváleného plánu převezmeme odpovědnost. Majitel v podstatě vystupuje jako investor a je pravidelně a podrobně informován, viz. rubrika Pro Investory. Manažerská správa společnosti má široké využití díky flexibilitě realizace z pohledu času, účelu a skutečnosti, kdy majitel může okamžitě převzít řízení společnosti do vlastních rukou.

Zvládnout řízení společnosti, úseku, zaměstnanců, vyžaduje víceoborové praktické schopnosti, které si člověk nějakou dobu osvojuje. Po nezbytný nutný čas jsme připraveni vám být rádcem, který podpoří vaše rozhodování praktickými zkušenostmi. V rámci Coachingu Vám pomůžeme objevit, co vše dokážete na základě toho, co je ve Vás samotných.

V čem Vám může dobře zvolená strategie a podnikatelský plán pomoci?

Společnost se bude vyvíjet směrem, který je pro ni nejlepší z hlediska dosažení dlouhodobé ziskovosti, konkurenční schopnosti. Návratnost kapitálu vloženého do společnosti bude dlouhodobě vyšší než je průměr v daném oboru podnikání. Roste hodnota podniku.

Výhody spolupráce s Advantage Group, a.s.

Ctíme tradice českého průmyslu 

Věříme, že nám předci připravili pevné základy, na kterých můžeme stavět. Vážíme si těch, kteří se postarali o budování průmyslového základu naší země. Vidíme obdivuhodnou píli, vize a řemeslný um současných českých firem, které jsou existujícím vzorem, a je nám ctí, že s některými z nich spolupracujeme.

Sledujeme aktuální trendy 

Udržujeme si rozhled v jednotlivých průmyslových oborech. Usilujeme o to, aby naši klienti měli vždy náskok ve svém oboru.

Tvoříme užitečné synergie

Vždy se snažíme využít existujících synergií. Propojujeme naše klienty a jejich projekty. Vytváříme klastry, které přinášejí užitek všem stranám.

Chráníme citlivé informace, působíme po celé ČR, jsme nezávislí a transparentní

FAQ – Odpovědi na nejčastější otázky

Vždy je to dáno složitostí výrobního portfolia. Při dodání potřebných podkladů a operativní komunikaci zákazníka obvykle do tří měsíců u podniků s obratem do 200 mil. Kč. U větších to může být podobné, ale často je více proměnných faktorů, které je nutno vyhodnotit, nicméně nejde o zásadně delší lhůty.

Hlavní komunikace je s majitelem, obchodním a výrobním ředitelem, následně s finančním ředitelem. Jde vždy o site vizit a řízené rozhovory, které v další spolupráci přechází ve videokonference. Konkrétní čas se přizpůsobuje možnostem managementu.

Zásadou našeho přístupu je nenarušovat denní procesy ve společnosti.

Naše společnost je prakticky orientovaná na výrobu, obchod a management. Ve výrobních společnostech máme nasazeny vlastí interim manažery na postech Ředitel společnosti, Ředitel výroby nebo Obchodní ředitel. To nám dává velmi praktické znalosti, schopnosti.

Do podnikových strategií tak aplikujeme to nejlepší z praxe, co funguje a přináší užitek.

Výrobní podniky, dominantně strojírenské podniky.

Ano, rozsah je dán přáním, potřebou zákazníka.

Každá strategie je ve finále vyjádřená byznys plánem. Ten je měřitelný v čase a ukazatelích. Garantovat lze to, co je postupem dodrženo, pokud se zásadně nezmění vnější podmínky. Uvítáme, když si zákazník přeje, abychom strategii realizovali, pak jsme garanty.

Přemýšlíte o službách strategického poradenství?

Pojďme se pobavit o...

… vizi a strategií ve Vaší společnosti

… autonomním řízené Vaší společnosti

… zefektivnění řízení Vaší společnosti

… dlouhodobém plánování a rozvoji

Budeme rádi, když nám zavoláte...

Napište nám, rádi se potkáme